Reminder: Click the blue font to download the PDF file. 温馨提示:点击蓝色字体即可下载PDF文件。
请您点击相应年份查看最新科研成果!
49) Shuaidong Huo,* Zhihuan Liao, Pengkun Zhao, Yu Zhou, Robert Göstl, Andreas Herrmann,* Mechano-Nanoswitches for Ultrasound-Controlled Drug Activation, Advanced Science, 2022, 9, 2104696.
48) N. Liu, W. Zuo, L. Wu, L. Chen, Z. Xiao, Q. Jin, J. Liu, L. Tu, S. Huo,*, X. Zhu,* Myeloperoxidase-targeted nanotheranostics for self-enhanced synergetic photo/chemo/chemodynamic therapy, Materials Today Chemistry, 2022, 23, 100740.
47)  Li Tu,† Zhihuan Liao,† Zheng Luo, Yun-Long Wu, Andreas Herrmann,* and Shuaidong Huo* Ultrasound-controlled drug release and drug activation for cancer therapy, Exploration, 2021, 1, 20210023. (Inside front cover article)
46)  Zhihuan Liao, Li Tu, Xuejian Li, Xing-Jie Liang * and Shuaidong Huo* Virus-inspired nanosystems for drug delivery, Nanoscale, 2021, 13, 18912-18924.

45)   Shuaidong Huo, Yu Zhou, Zhihuan Liao, Pengkun Zhao, Miancheng Zou, Robert Göstl and Andreas Herrmann* Reversible regulation of metallo-base-pair interactions for DNA dehybridization by ultrasound, Chemical Communications, 2021, 57, 7438-7440.

44)   Shuaidong Huo,†,* Minseok Kwak,† Jingbo Qin, and Andreas Herrmann* Dynamic DNA-based Biomaterials Interacting with External, Macroscopic, and Molecular Stimuli, Materials Today, 2021, 49, 378-390. (Inside front cover article)

43)    Li Tu,† Zheng Luo,† Yun-Long Wu, Shuaidong Huo,* and Xing-Jie Liang* Gold-Based Nanomaterials for the Treatment of Brain Cancer, Cancer Biology & Medicine, 2021, 18 (2), 372-387.

42)  Pengkun Zhao, Shuaidong Huo,* Jilin Fan, Junlin Chen, Fabian Kiessling, Arnold J. Boersma, Robert Göstl, Andreas Herrmann* Activation of the Catalytic Activity of Thrombin for Fibrin Formation by Ultrasound, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 2021, 60, 14707–14714.

41) Jingbo Qin,† Ningqiang Gong,† Zhihuan Liao, Shouwen Zhang, Peter Timashev, Shuaidong Huo*  and Xing-Jie Liang* Recent Progress in Mitochondria-Targeting-Based Nanotechnology for Cancer Treatment, Nanoscale, 2021, 13, 7108-7118, Advance Article.

40) Shuaidong Huo,† Pengkun Zhao,† Zhiyuan Shi,† Miancheng Zou, Xintong Yang, Eliza Warszawik, Mark Loznik, Robert Göstl,* and Andreas Herrmann* Mechanochemical bond scission for the activation of drugs. Nature Chemistry, 2021, 13, 131-139.
News&Views: Roman Boulatov. The liberating force of ultrasound. Nature Chemistry, 2021, 13, 112-114.

39) Tianhong Yao, Huirong Lin, Jingsong Mao,* Shuaidong Huo,* and Gang Liu* CT Imaging Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus, BIO Intergration, 2021, 2 (1), 5-11.

38)  Ningqiang Gong, Yuxuan Zhang, Xucong Teng, YongchaoWang, Shuaidong Huo, Guangchao Qing, Qiankun Ni, Xianlei Li, Jinjin Wang, Xiaoxia Ye, Tingbin Zhang, Shizhu Chen, Yongji Wang, Jie Yu, Paul C. Wang, Yaling Gan, Jinchao Zhang, Michael J. Mitchell, Jinghong Li* and Xing-Jie Liang* Proton-driven transformable nanovaccine for cancer immunotherapy. Nature Nanotechnology, 2020, 15,1053-1064.

37)   Yu Zhou, Shuaidong Huo, Mark Loznik, Robert Göstl, Arnold J. Boersma, and Andreas Herrmann* Controlling optical and catalytic activity of genetically engineered proteins by ultrasound. Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.202010324

36)  Hongyan Li, Jilin Fan, Eva Miriam Buhl, Shuaidong Huo, Mark Loznik, Robert Göstl* and Andreas Herrmann* DNA hybridization as a general method to enhance the cellular uptake of nanostructures, Nanoscale, 2020, Advance Article, DOI: 10.1039/D0NR02405H

35) Ming Luo, Mingjun Xuan, Shuaidong Huo, Jilin Fan, Gurudas Chakraborty, Yixi Wang, Hui Zhao,* Andreas Herrmann,* Lifei Zheng.* Four-dimensional deoxyribonucleic acid-gold nanoparticle assemblies. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59,17250-17255.

33) Shuaidong Huo,†,* Ningqiang Gong,† Ying Jiang, Fei Chen, Hongbo Guo, Yaling Gan, Zhisen Wang, Andreas Herrmann, and Xing-Jie Liang.* Gold-DNA nanosunflowers for efficient gene silencing with controllable transformation. Science Advances. 2019, 5, aaw6264.


32) Shuaidong Huo,† Hongyan Li, Arnold J. Boersma,a and Andreas Herrmann.* DNA nanotechnology enters cell membranes. Advanced Science, 2019, 16408170. PDF

31) Ningqiang Gong, Xiaowei Ma, Xiaoxia Ye, Qunfang Zhou, Xiaoai Chen, Xiaoli Tan, Shengkun Yao, Shuaidong Huo, Tingbin Zhang, Shizhu Chen, Xucong Teng, Xixue Hu, Jie Yu, Yaling Gan, Huaidong Jiang, Jinghong Li,* and Xing-Jie Liang.* Carbon-dot-supported atomically dispersed gold as a mitochondrial oxidative stress amplifier for cancer treatment. Nature Nanotechnology, 2019, 14, 379-387. PDF


30) Shuaidong Huo,† Ying Jiang, Ziwen Jiang, Ryan F. Landis, Xing-Jie Liang,* and Vincent M. Rotello.* Stable and oxidant responsive zwitterionic nanoclusters. Nanoscale, 2018, 10, 7382-7386. PDF


29) Joseph Hardie, Shuaidong Huo, Ying Jiang, Xing-Jie Liang, Michelle E. Farkas, and Vincent M. Rotello.* RNAi nanomaterials and nanovehicles: Inorganic Nanoparticles for RNAi. 2018. Book. 606 S. Softcover William Andrew Publishing, ISBN 978-0-12-813339-2 (Book chapter) PDF


28) Yuanyuan Zhao, Xu Zhang, Zhipeng Li, Shuaidong Huo, Ke Zhang, Juntao Gao, Hao Wang, and Xing-Jie Liang.* Spatiotemporally Controllable Peptide-Based Nanoassembly in Single Living Cells for a Biological Self-Portrait. Advanced Materials. 2017, 29, 1601128. PDF

27) Shaohua Wu, Liuchun Zheng, * Chuncheng Li, Yaonan Xiao, Shuaidong Huo, Bo Zhang. Grafted copolymer micelles with pH triggered charge reversibility for efficient doxorubicin delivery. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2017, 55: 2036-2046. PDF
26) Dongxuan He, Wei Zhang, Hongzhang Deng, Shuaidong Huo, Yifeng Wang, Ningqiang Gong, Liandong Deng, Xing-Jie Liang,* and Anjie Dong.* Self-Assembling Nanowires of an Amphiphilic Camptothecin Prodrug Deriving from Homologous Derivatives Conjugation. Chemical Communications, 2016, 52, 14145-14148. PDF

25) Shuaidong Huo,* Shizhu Chen, Ningqiang Gong, Juan Liu, Xianlei Li, Yuanyuan Zhao, and Xing-Jie Liang.* Ultra-small gold nanoparticles behavior in vivo modulated by surface peg grafting. Bioconjugate Chemistry, 2017, 28(1), 239-243. PDF

24) Shuaidong Huo,† Ying Jiang, Akash Gupta, Ziwen Jiang, Ryan F. Landis, Singyuk Hou, Xing-Jie Liang,* and Vincent M. Rotello.* Fully zwitterionic nanoparticle antimicrobial agents through tuning of core size and ligand structure. ACS Nano, 2016, 10, 8732-8737. PDF

23) Ying Jiang, Shuaidong Huo, Joseph Hardie, Xing-Jie Liang, and Vincent M. Rotello.* Progress and perspective of inorganic nanoparticles based siRNA delivery system. Expert Opinion on Drug Delivery, 2016, 13, 547-559. PDF

22) Young-Kwan Kim, Ryan F. Landis, Shuaidong Huo, Chang Soo Kim, Richard W. Vacheta and Vincent M.Rotello.* Facile synthesis of cationic gold nanoparticles with controlled size and surface plasmon resonance. RSC Advances, 2016, 6, 92007-92010. PDF


21) Jing Zhao, Juan Liu, Tuo Wei, Xiaowei Ma, Qiang Cheng, Shuaidong Huo, Chunqiu Zhang, Yanan Zhang, Xianglin Duan* and Xing-Jie Liang.* Quercetin-loaded nanomicelles to circumvent human castration-resistant prostate cancer in vitro and in vivo. Nanoscale, 2016, 8, 5126-5138. PDF

20) Ruijin Yu, Jing Wang, Ze Zhao, Mengxue Li, Shuaidong Huo, Junbo Li, Jinyi Wang.* Structure and tunable blue-white-red luminescence of Eu2+/Eu3+-doped Na5Al(PO4)2F2 single-phase phosphor. Materials Letters 2015, 160, 294-297. PDF


19) Ying Jiang,† Shuaidong Huo,† Tsukasa Mizuhara, Riddha Das, Yi-Wei Lee, Singyuk Hou, Daniel F Moyano, Bradley Duncan, Xing-Jie Liang, Vincent M Rotello.* The interplay of size and surface functionality on the cellular uptake of sub-10 nm gold nanoparticles. ACS Nano, 2015, 9, 9986-9993. PDF


18) Jing Li, Qin Tian, Xiaoxiao Jia, Aihua Deng, Xu Zhang, Wenhui Fan, Shuaidong Huo, Tingyi Wen, Wenjun Liu.* Rapid identification of legionella pathogenicity by surface-enhanced Raman spectroscopy. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 6, 437-444.

17) Tuo Wei, Chao Chen, Juan Liu, Cheng Liu, Paola Posocco, Xiaoxuan Liu, Qiang Cheng, Shuaidong Huo, Zicai Liang, Maurizio Fermeglia, Sabrina Pricl, Xing-Jie Liang,* Palma Rocchi, Ling Peng.* Anticancer drug nanomicelles formed by self-assembling amphiphilic dendrimer to combat cancer drug resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112, 2978-83. ESI highly cited paper PDF

16) Xiangdong Xue, Shubin Jin, Chunqiu Zhang, Keni Yang, Shuaidong Huo, Fei Chen, Guozhang Zou,* and Xing-Jie Liang.* Probe-inspired nano-prodrug with dual-color fluorogenic property reveals spatiotemporal drug release in living cells. ACS Nano, 2015, 9, 2729-2739. PDF

15) Jimei Zhang, Chan Li, Xu Zhang, Shuaidong Huo, Shubin Jin, Fei-Fei An,* Xiaodan Wang, Xiangdong Xue, CI Okeke, Guiyun Duan, Fengguang Guo, Xiaohong Zhang, Jifu Hao,* Paul C Wang, Jinchao Zhang, Xing-Jie Liang.* In vivo tumor-targeted dual-modal fluorescence/CT imaging using a nanoprobe co-loaded with an aggregation-induced emission dye and gold nanoparticles. Biomaterials, 2015, 42, 103-111. PDF

14) Ruijin Yu, Na Xue, Shuaidong Huo, Junbo Li, Jinyi Wang.* Structure characteristics and photoactivity of simultaneous luminescence and photocatalysis in CaV2O6 nanorods synthesized by the sol–gel Pechini method. RSC Advances 2015, 5, 63502-63512.

13) Shaohua Wu, Liuchun Zheng, Chuncheng Li, Shuaidong Huo, Yaonan Xiao, Guohu Guan, Wenxiang Zhu.* A facile and versatile strategy to efficiently synthesize sulfonated poly (butylene succinate), self-assembly behavior and biocompatibility. Polymer Chemistry, 2015, 6, 1495-1501.

12) Shuaidong Huo, Xin Cao, Zhongbo Hu, and Xing-Jie Liang. Gold nanoparticles: A novel and promising avenue for drug delivery. CRC Press. (978-1-48-225016-9) p39-51. (Book chapter) PDF


11) Shuaidong Huo,† Shubin Jin, Xiaowei Ma, Xiangdong Xue, Keni Yang, Anil Kumar, Paul C. Wang, Jinchao Zhang, Zhongbo Hu,* and Xing-Jie Liang.* Ultrasmall gold nanoparticles as carriers for nucleus-based gene therapy due to size-dependent nuclear entry. ACS Nano, 2014, 8, 5852-5862. PDF

10) Anil Kumar, Shuaidong Huo, Xu Zhang, Juan Liu, Aaron Tan, Shengliang Li, Shubin Jin, Xiangdong Xue, YuanYuan Zhao, Tianjiao Ji, Lu Han, Hong Liu, XiaoNing Zhang,* Jinchao Zhang,* Guozhang Zou, Tianyou Wang,* Suoqin Tang, and Xing-Jie Liang.* Neuropilin-1-targeted gold nanoparticles enhance therapeutic efficacy of platinum (IV) drug for prostate cancer treatment. ACS Nano, 2014, 8, 4205-4220. PDF

9) Xiangdong Xue, Yuanyuan Zhao, Luru Dai, Xu Zhang, Xiaohong Hao, Chunqiu Zhang, Shuaidong Huo, Juan Liu, Chang Liu, Anil Kumar, Wei-Qiang Chen, Guozhang Zou,* and Xing-Jie Liang.* Spatiotemporal drug release visualized through a drug delivery system with tunable aggregation-induced emission. Advanced Materials. 2014,26:712-717. PDF

8) Xiao-Dong Zhang, Jie Chen, Zhentao Luo, Di Wu, Xiu Shen, Sha-Sha Song, Yuan-Ming Sun, Pei-Xun Liu, Jing Zhao, Shuaidong Huo, Saijun Fan, Feiyue Fan, Xing-Jie Liang,* and Jianping Xie.* Enhanced tumor accumulation of sub-2 nm gold nanoclusters for cancer radiation therapy. Advanced Healthcare Materials. 2014, 3, 133-141. PDF

7) Chunqiu Zhang, Chang Liu, Xiangdong Xue, Xu Zhang, Shuaidong Huo, Yonggang Jiang, Wei-Qiang Chen, Guozhang Zou,* and Xing-Jie Liang.* Salt-Responsive self-assembly of luminescent hydrogel with intrinsic gelation-enhanced emission. ACS Applied Materials and Interfaces, 2014, 6, 757-762. PDF

6) Xiaolong Xu, Yuanyuan Zhao, Xiangdong Xue, Shuaidong Huo, Fei Chen, Guozhang Zou, Xing-Jie Liang.* Seedless synthesis of high aspect ratio gold nanorods with high yield. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 3528-3535. PDF

5) Shuaidong Huo,† Shubin Jin,† Kaiyuan Zheng, ShengTai He, DongLiang Wang, Xing-Jie Liang.* Preparation and characterization of doxorubicin functionalized tiopronin-capped gold nanorods for cancer therapy. Science Bulletin, 2013, 58, 4072-4076. PDF

4) Tuo Wei, Juan Liu, Huili Ma, Qiang Cheng, Yuanyu Huang, Jing Zhao, Shuaidong Huo, Xiangdong Xue, Zicai Liang, and Xing-Jie Liang*. Functionalized nanoscale micelles improve drug delivery for cancer therapy in vitro and in vivo. Nano letters, 2013,13:2528-534. PDF

3) Qiang Cheng, Yuanyu Huang, Hua Zheng, Tuo Wei, Shuquan Zheng, Shuaidong Huo, Xiaoxia Wang, Quan Du, Xiaoning Zhang, Hong-Yan Zhang, Xing-Jie Liang, Chun Wang, Rupei Tang, Zicai Liang.* The effect of guanidinylation of PEGylated poly (2-aminoethyl methacrylate) on the systemic delivery of siRNA. Biomaterials, 2013,34:3120-3131. PDF

2) Shuaidong Huo,† Huili Ma,† Keyang Huang, Juan Liu, Tuo Wei, Shubin Jin, Jinchao Zhang, Shengtai He,* and Xing-Jie Liang.* Superior penetration and retention behavior of 50 nm gold nanoparticles in tumors. Cancer Research, 2013, 73, 319-330. ESI highly cited paper PDF

1) Keyang Huang, Huili Ma, Juan Liu, Shuaidong Huo, Anil Kumar, Tuo Wei, Xu Zhang, Shubin Jin, Yaling Gan, Paul C. Wang, Shengtai He,* Xiaoning Zhang,* and Xing-Jie Liang.* Size-dependent localization and penetration of ultrasmall gold nanoparticles in cancer cells, multicellular spheroids, and tumors in vivo. ACS Nano, 2012, 6, 4483-4493. ESI highly cited paper PDF