2019

33) Shuaidong Huo,†,* Ningqiang Gong,† Ying Jiang, Fei Chen, Hongbo Guo, Yaling Gan, Zhisen Wang, Andreas Herrmann, and Xing-Jie Liang.* Gold-DNA nanosunflowers for efficient gene silencing with controllable transformation. Science Advances. 2019, 5, aaw6264.


32) Shuaidong Huo,† Hongyan Li, Arnold J. Boersma,a and Andreas Herrmann.* DNA nanotechnology enters cell membranes. Advanced Science, 2019, 16408170. PDF

31) Ningqiang Gong, Xiaowei Ma, Xiaoxia Ye, Qunfang Zhou, Xiaoai Chen, Xiaoli Tan, Shengkun Yao, Shuaidong Huo, Tingbin Zhang, Shizhu Chen, Xucong Teng, Xixue Hu, Jie Yu, Yaling Gan, Huaidong Jiang, Jinghong Li,* and Xing-Jie Liang.* Carbon-dot-supported atomically dispersed gold as a mitochondrial oxidative stress amplifier for cancer treatment. Nature Nanotechnology, 2019, 14, 379-387. PDF

2018

30) Shuaidong Huo,† Ying Jiang, Ziwen Jiang, Ryan F. Landis, Xing-Jie Liang,* and Vincent M. Rotello.* Stable and oxidant responsive zwitterionic nanoclusters. Nanoscale, 2018, 10, 7382-7386. PDF


29) Joseph Hardie, Shuaidong Huo, Ying Jiang, Xing-Jie Liang, Michelle E. Farkas, and Vincent M. Rotello.* RNAi nanomaterials and nanovehicles: Inorganic Nanoparticles for RNAi. 2018. Book. 606 S. Softcover William Andrew Publishing, ISBN 978-0-12-813339-2 (Book chapter) PDF


2017

28) Yuanyuan Zhao, Xu Zhang, Zhipeng Li, Shuaidong Huo, Ke Zhang, Juntao Gao, Hao Wang, and Xing-Jie Liang.* Spatiotemporally Controllable Peptide-Based Nanoassembly in Single Living Cells for a Biological Self-Portrait. Advanced Materials. 2017, 29, 1601128. PDF
27) Shaohua Wu, Liuchun Zheng, * Chuncheng Li, Yaonan Xiao, Shuaidong Huo, Bo Zhang. Grafted copolymer micelles with pH triggered charge reversibility for efficient doxorubicin delivery. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2017, 55: 2036-2046. PDF
2016

26) Dongxuan He, Wei Zhang, Hongzhang Deng, Shuaidong Huo, Yifeng Wang, Ningqiang Gong, Liandong Deng, Xing-Jie Liang,* and Anjie Dong.* Self-Assembling Nanowires of an Amphiphilic Camptothecin Prodrug Deriving from Homologous Derivatives Conjugation. Chemical Communications, 2016, 52, 14145-14148. PDF
25) Shuaidong Huo,* Shizhu Chen, Ningqiang Gong, Juan Liu, Xianlei Li, Yuanyuan Zhao, and Xing-Jie Liang.* Ultra-small gold nanoparticles behavior in vivo modulated by surface peg grafting. Bioconjugate Chemistry, 2017, 28(1), 239-243. PDF
24) Shuaidong Huo,† Ying Jiang, Akash Gupta, Ziwen Jiang, Ryan F. Landis, Singyuk Hou, Xing-Jie Liang,* and Vincent M. Rotello.* Fully zwitterionic nanoparticle antimicrobial agents through tuning of core size and ligand structure. ACS Nano, 2016, 10, 8732-8737. PDF

23) Ying Jiang, Shuaidong Huo, Joseph Hardie, Xing-Jie Liang, and Vincent M. Rotello.* Progress and perspective of inorganic nanoparticles based siRNA delivery system. Expert Opinion on Drug Delivery, 2016, 13, 547-559. PDF

22) Young-Kwan Kim, Ryan F. Landis, Shuaidong Huo, Chang Soo Kim, Richard W. Vacheta and Vincent M.Rotello.* Facile synthesis of cationic gold nanoparticles with controlled size and surface plasmon resonance. RSC Advances, 2016, 6, 92007-92010. PDF

21) Jing Zhao, Juan Liu, Tuo Wei, Xiaowei Ma, Qiang Cheng, Shuaidong Huo, Chunqiu Zhang, Yanan Zhang, Xianglin Duan* and Xing-Jie Liang.* Quercetin-loaded nanomicelles to circumvent human castration-resistant prostate cancer in vitro and in vivo. Nanoscale, 2016, 8, 5126-5138. PDF