2015

20) Ruijin Yu, Jing Wang, Ze Zhao, Mengxue Li, Shuaidong Huo, Junbo Li, Jinyi Wang.* Structure and tunable blue-white-red luminescence of Eu2+/Eu3+-doped Na5Al(PO4)2F2 single-phase phosphor. Materials Letters 2015, 160, 294-297. PDF


19) Ying Jiang,† Shuaidong Huo,† Tsukasa Mizuhara, Riddha Das, Yi-Wei Lee, Singyuk Hou, Daniel F Moyano, Bradley Duncan, Xing-Jie Liang, Vincent M Rotello.* The interplay of size and surface functionality on the cellular uptake of sub-10 nm gold nanoparticles. ACS Nano, 2015, 9, 9986-9993. PDF

18) Jing Li, Qin Tian, Xiaoxiao Jia, Aihua Deng, Xu Zhang, Wenhui Fan, Shuaidong Huo, Tingyi Wen, Wenjun Liu.* Rapid identification of legionella pathogenicity by surface-enhanced Raman spectroscopy. Biomedical and Environmental Sciences, 2015, 6, 437-444.

17) Tuo Wei, Chao Chen, Juan Liu, Cheng Liu, Paola Posocco, Xiaoxuan Liu, Qiang Cheng, Shuaidong Huo, Zicai Liang, Maurizio Fermeglia, Sabrina Pricl, Xing-Jie Liang,* Palma Rocchi, Ling Peng.* Anticancer drug nanomicelles formed by self-assembling amphiphilic dendrimer to combat cancer drug resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112, 2978-83. ESI highly cited paper PDF
16) Xiangdong Xue, Shubin Jin, Chunqiu Zhang, Keni Yang, Shuaidong Huo, Fei Chen, Guozhang Zou,* and Xing-Jie Liang.* Probe-inspired nano-prodrug with dual-color fluorogenic property reveals spatiotemporal drug release in living cells. ACS Nano, 2015, 9, 2729-2739. PDF
15) Jimei Zhang, Chan Li, Xu Zhang, Shuaidong Huo, Shubin Jin, Fei-Fei An,* Xiaodan Wang, Xiangdong Xue, CI Okeke, Guiyun Duan, Fengguang Guo, Xiaohong Zhang, Jifu Hao,* Paul C Wang, Jinchao Zhang, Xing-Jie Liang.* In vivo tumor-targeted dual-modal fluorescence/CT imaging using a nanoprobe co-loaded with an aggregation-induced emission dye and gold nanoparticles. Biomaterials, 2015, 42, 103-111. PDF
14) Ruijin Yu, Na Xue, Shuaidong Huo, Junbo Li, Jinyi Wang.* Structure characteristics and photoactivity of simultaneous luminescence and photocatalysis in CaV2O6 nanorods synthesized by the sol–gel Pechini method. RSC Advances 2015, 5, 63502-63512.

13) Shaohua Wu, Liuchun Zheng, Chuncheng Li, Shuaidong Huo, Yaonan Xiao, Guohu Guan, Wenxiang Zhu.* A facile and versatile strategy to efficiently synthesize sulfonated poly (butylene succinate), self-assembly behavior and biocompatibility. Polymer Chemistry, 2015, 6, 1495-1501.

12) Shuaidong Huo, Xin Cao, Zhongbo Hu, and Xing-Jie Liang. Gold nanoparticles: A novel and promising avenue for drug delivery. CRC Press. (978-1-48-225016-9) p39-51. (Book chapter) PDF


2014

11) Shuaidong Huo,† Shubin Jin, Xiaowei Ma, Xiangdong Xue, Keni Yang, Anil Kumar, Paul C. Wang, Jinchao Zhang, Zhongbo Hu,* and Xing-Jie Liang.* Ultrasmall gold nanoparticles as carriers for nucleus-based gene therapy due to size-dependent nuclear entry. ACS Nano, 2014, 8, 5852-5862. PDF
10) Anil Kumar, Shuaidong Huo, Xu Zhang, Juan Liu, Aaron Tan, Shengliang Li, Shubin Jin, Xiangdong Xue, YuanYuan Zhao, Tianjiao Ji, Lu Han, Hong Liu, XiaoNing Zhang,* Jinchao Zhang,* Guozhang Zou, Tianyou Wang,* Suoqin Tang, and Xing-Jie Liang.* Neuropilin-1-targeted gold nanoparticles enhance therapeutic efficacy of platinum (IV) drug for prostate cancer treatment. ACS Nano, 2014, 8, 4205-4220. PDF

9) Xiangdong Xue, Yuanyuan Zhao, Luru Dai, Xu Zhang, Xiaohong Hao, Chunqiu Zhang, Shuaidong Huo, Juan Liu, Chang Liu, Anil Kumar, Wei-Qiang Chen, Guozhang Zou,* and Xing-Jie Liang.* Spatiotemporal drug release visualized through a drug delivery system with tunable aggregation-induced emission. Advanced Materials. 2014,26:712-717. PDF
8) Xiao-Dong Zhang, Jie Chen, Zhentao Luo, Di Wu, Xiu Shen, Sha-Sha Song, Yuan-Ming Sun, Pei-Xun Liu, Jing Zhao, Shuaidong Huo, Saijun Fan, Feiyue Fan, Xing-Jie Liang,* and Jianping Xie.* Enhanced tumor accumulation of sub-2 nm gold nanoclusters for cancer radiation therapy. Advanced Healthcare Materials. 2014, 3, 133-141. PDF

7) Chunqiu Zhang, Chang Liu, Xiangdong Xue, Xu Zhang, Shuaidong Huo, Yonggang Jiang, Wei-Qiang Chen, Guozhang Zou,* and Xing-Jie Liang.* Salt-Responsive self-assembly of luminescent hydrogel with intrinsic gelation-enhanced emission. ACS Applied Materials and Interfaces, 2014, 6, 757-762. PDF

6) Xiaolong Xu, Yuanyuan Zhao, Xiangdong Xue, Shuaidong Huo, Fei Chen, Guozhang Zou, Xing-Jie Liang.* Seedless synthesis of high aspect ratio gold nanorods with high yield. Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 3528-3535. PDF

2013

5) Shuaidong Huo,† Shubin Jin,† Kaiyuan Zheng, ShengTai He, DongLiang Wang, Xing-Jie Liang.* Preparation and characterization of doxorubicin functionalized tiopronin-capped gold nanorods for cancer therapy. Science Bulletin, 2013, 58, 4072-4076. PDF

4) Tuo Wei, Juan Liu, Huili Ma, Qiang Cheng, Yuanyu Huang, Jing Zhao, Shuaidong Huo, Xiangdong Xue, Zicai Liang, and Xing-Jie Liang*. Functionalized nanoscale micelles improve drug delivery for cancer therapy in vitro and in vivo. Nano letters, 2013,13:2528-534. PDF

3) Qiang Cheng, Yuanyu Huang, Hua Zheng, Tuo Wei, Shuquan Zheng, Shuaidong Huo, Xiaoxia Wang, Quan Du, Xiaoning Zhang, Hong-Yan Zhang, Xing-Jie Liang, Chun Wang, Rupei Tang, Zicai Liang.* The effect of guanidinylation of PEGylated poly (2-aminoethyl methacrylate) on the systemic delivery of siRNA. Biomaterials, 2013,34:3120-3131. PDF

2) Shuaidong Huo,† Huili Ma,† Keyang Huang, Juan Liu, Tuo Wei, Shubin Jin, Jinchao Zhang, Shengtai He,* and Xing-Jie Liang.* Superior penetration and retention behavior of 50 nm gold nanoparticles in tumors. Cancer Research, 2013, 73, 319-330. ESI highly cited paper PDF
1) Keyang Huang, Huili Ma, Juan Liu, Shuaidong Huo, Anil Kumar, Tuo Wei, Xu Zhang, Shubin Jin, Yaling Gan, Paul C. Wang, Shengtai He,* Xiaoning Zhang,* and Xing-Jie Liang.* Size-dependent localization and penetration of ultrasmall gold nanoparticles in cancer cells, multicellular spheroids, and tumors in vivo. ACS Nano, 2012, 6, 4483-4493. ESI highly cited paper PDF