35) Ming Luo, Mingjun Xuan, Shuaidong Huo, Jilin Fan, Gurudas Chakraborty, Yixi Wang, Hui Zhao,* Andreas Herrmann,* Lifei Zheng.* Four-dimensional deoxyribonucleic acid-gold nanoparticle assemblies. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59,17250-17255.
36) Hongyan Li, Jilin Fan, Eva Miriam Buhl, Shuaidong Huo, Mark Loznik, Robert Göstl* and Andreas Herrmann* DNA hybridization as a general method to enhance the cellular uptake of nanostructures, Nanoscale, 2020, Advance Article, DOI: 10.1039/D0NR02405H
37) Yu Zhou, Shuaidong Huo, Mark Loznik, Robert Göstl, Arnold J. Boersma, and Andreas Herrmann* Controlling optical and catalytic activity of genetically engineered proteins by ultrasound. Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.202010324
38)  Ningqiang Gong, Yuxuan Zhang, Xucong Teng, YongchaoWang, Shuaidong Huo, Guangchao Qing, Qiankun Ni, Xianlei Li, Jinjin Wang, Xiaoxia Ye, Tingbin Zhang, Shizhu Chen, Yongji Wang, Jie Yu, Paul C. Wang, Yaling Gan, Jinchao Zhang, Michael J. Mitchell, Jinghong Li* and Xing-Jie Liang* Proton-driven transformable nanovaccine for cancer immunotherapy. Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-020-00782-3