2021

39) Tianhong Yao, Huirong Lin, Jingsong Mao,* Shuaidong Huo,* and Gang Liu* CT Imaging Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus, BIO Intergration, 2021, 2 (1), 5-11.

40) Shuaidong Huo,† Pengkun Zhao,† Zhiyuan Shi,† Miancheng Zou, Xintong Yang, Eliza Warszawik, Mark Loznik, Robert Göstl,* and Andreas Herrmann* Mechanochemical bond scission for the activation of drugs. Nature Chemistry, 2021, 13, 131-139.
News&Views: Roman Boulatov. The liberating force of ultrasound. Nature Chemistry, 2021, 13, 112-114.
41) Jingbo Qin,† Ningqiang Gong,† Zhihuan Liao, Shouwen Zhang, Peter Timashev, Shuaidong Huo*  and Xing-Jie Liang* Recent Progress in Mitochondria-Targeting-Based Nanotechnology for Cancer Treatment, Nanoscale, 2021, 13, 7108-7118. (Invited review)
42)     Pengkun Zhao, Shuaidong Huo,* Jilin Fan, Junlin Chen, Fabian Kiessling, Arnold J. Boersma, Robert Göstl, Andreas Herrmann* Activation of the Catalytic Activity of Thrombin for Fibrin Formation by Ultrasound, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 14707–14714.
43)    Li Tu,† Zheng Luo,† Yun-Long Wu, Shuaidong Huo,* and Xing-Jie Liang* Gold-Based Nanomaterials for the Treatment of Brain Cancer, Cancer Biology & Medicine, 2021, 18 (2), 372-387. (Invited review)
44)   Shuaidong Huo,†,* Minseok Kwak,† Jingbo Qin, and Andreas Herrmann* Dynamic DNA-based Biomaterials Interacting with External, Macroscopic, and Molecular Stimuli, Materials Today, 2021, 49, 378-390. (Inner cover article)

45)   Shuaidong Huo, Yu Zhou, Zhihuan Liao, Pengkun Zhao, Miancheng Zou, Robert Göstl and Andreas Herrmann* Reversible regulation of metallo-base-pair interactions for DNA dehybridization by ultrasound, Chemical Communications, 2021, 57, 7438-7440.


46)   Zhihuan Liao, Li Tu, Xuejian Li, Xing-Jie Liang * and Shuaidong Huo* Virus-inspired nanosystems for drug delivery, Nanoscale, 2021, 13, 18912-18924. (Nanoscale 2022 Emerging Investigators)


47)  Li Tu,† Zhihuan Liao,† Zheng Luo, Yun-Long Wu, Andreas Herrmann,* and Shuaidong Huo* Ultrasound-controlled drug release and drug activation for cancer therapy, Exploration, 2021, 1, 20210023. (Inside front cover article)